Wytyczne Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Zasadą firmy BioTrendy jest szybkie reagowanie na wyraźne zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które nie są zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub ich agentem i uważasz, że wszelkie treści przechowywane w naszym serwisie naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich BioTrendy na piśmie następujące informacje (skonsultuj się uprzednio z radcą prawnym lub zapoznaj się z 17 U.S. Code § 512 Limitations on liability relating to material online (c) (3), aby potwierdzić te wymagania):

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone;
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone lub / jeśli istnieje wiele dzieł chronionych prawem autorskim w serwisie BioTrendy objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w obrębie serwisu BioTrendy;
  • Jasna identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działania naruszającego prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, a także informacje, które są wystarczające, aby umożliwić BioTrendy zlokalizowanie tego materiału – podanie adresów URL treści przypuszczalnie naruszających prawa w wiadomości e-mail jest najlepszym sposobem na szybkie ich zlokalizowanie;
  • Informacje wystarczająco uzasadnione, aby umożliwić BioTrendy skontaktowanie się ze stroną skarżącą takie jak: adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny: adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą.
  • Oświadczenie, że strona wnosząca skargę jest przekonana (w dobrej wierze), że ​​sposób wykorzystania materiału chronionego prawem autorskim i będącego jednoczesnym przedmiotem skargi, nie jest dozwolony przez właściciela praw autorskich ani przez stanowione prawo.

  • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (kara krzywoprzysięstwa) przy jednoczesnym wykazaniu, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które rzekomo zostało naruszone.

Oświadczenie o sprzeciwie w sprawie roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich

Jeśli zdecydujesz się przesłać nam oświadczenie o sprzeciwie, to aby było ono rozpatrzone przez nas pozytywnie, to powinno zawierać następujące informacje (skonsultuj się uprzednio z radcą prawnym lub zapoznaj się z 17 U.S. Code § 512 Limitations on liability relating to material online (g) (3), aby potwierdzić te wymagania):

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis użytkownika.
  • Stosowna identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, a także miejsca, w którym: dany materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostęp do niego został wyłączony.

  • Oświadczenie są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (kara krzywoprzysięstwa), że ​​użytkownik wnoszący skargę jest przekonany (w dobrej wierze), że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który miał zostać usunięty lub wyłączony.

  • Imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że użytkownik wyraża zgodę na właściwość Federalnego Sądu Rejonowego dla danego okręgu sądowego, w którym się znajduje (szczegóły: U.S. Federal District Courts) lub jeśli adres użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi to sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie: Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Wyoming (United States District Court for the District of Wyoming) ze względu na siedzibe firmy Biotrendy w stanie Wyoming. Dodatkowo użytkownik akceptuje obsługę procesu od osoby, która dostarczyła powiadomienie o naruszeniu praw autorskich zgodnie z 17 U.S. Code § 512 Limitations on liability relating to material online (c) (1) (C) lub przedstawiciela takiej osoby.

Dedykowany przedstawiciel ds. praw autorskich

Kontakt do dedykowanego przedstawiciela ds. praw autorskich BioTrendy do otrzymywania powiadomień o naruszeniu praw autorskich oraz oświadczeń o sprzeciwie w sprawie roszczenia dotyczącego naruszenia praw autorskich można uzyskać w następujący sposób:

Attention: Copyright Agent
BioTrendy International LLC
30 N. Gould St, Suite 5921
Sheridan, WY 82801
Stany Zjednoczone

Lub poprzez Formularz kontaktowy.

Dla jasności tylko powiadomienia o naruszeniu praw autorskich (DMCA) powinny być kierowane do dedykowanego przedstawiciela ds. praw autorskich. Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną lub inną komunikację należy kierować do działu obsługi klienta BioTrendy za pośrednictwem dedykowanego Formularza kontaktowego. Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli nie spełnisz wszystkich wymagań niniejszej sekcji, Twoje zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich (DMCA) może pozostać nierozpatrzone.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S. Code § 512 Limitations on liability relating to material online (f): Każda osoba, która świadomie wprowadza w błąd w związku z naruszeniem prawa autorskiego, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody – w tym koszty oraz opłaty prawne poniesione przez domniemanego sprawcę naruszenia, właściciela praw autorskich lub upoważnionego licencjobiorcę właściciela praw autorskich lub usługodawcę, który został poszkodowany w wyniku wprowadzenia w taki błąd i podejmowaniu stosownych kroków na podstawie takiego wprowadzania w błąd – w tym: przy usuwaniu lub blokowaniu dostępu do materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie, a także w zastępowaniu usuniętego materiału czy uniemożliwiania dostępu do niego.