Warunki Automatycznego Gromadzenia Danych (WAGD)

1. Niniejsze warunki regulują gromadzenie danych z serwisu BioTrendy za pomocą zautomatyzowanych środków (tzn. programów zbierający informacje o strukturze, stronach, a także treściach znajdujących się w internecie), takich jak: roboty internetowe / roboty indeksujące nazywane zamiennie jako: boty indeksujące, pająki (spiders), pełzacze (web crawlers), web wanderers, harvesting bots, czy scrapers („Automatyczne Gromadzenie Danych”), a także korzystanie z tych danych.

2. Nie będziesz angażować się w Automatyczne Gromadzenie Danych bez wyraźnej pisemnej zgody BioTrendy.

3. Uzyskując zgodę na Automatyczne Gromadzenie Danych, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Automatycznego Gromadzenia Danych (WAGD), które zawierają odniesienie do Regulaminu.

4. Zobowiązujesz się, że korzystanie z danych zbieranych przez Automatyczne Gromadzenie Danych będzie ograniczone wyłącznie do indeksowania wyszukiwania w celu jego wyświetlenia w Internecie, chyba że BioTrendy udzieli Tobie odrębnej zgody na alternatywne wykorzystanie i wyświetlanie tych danych w Internecie.

5. Zobowiązujesz się, że nie będziesz sprzedawać żadnych danych zebranych za pośrednictwem Automatycznego Gromadzenia Danych.

6. Zobowiązujesz się, że nie będziesz przekazywać danych zebranych za pomocą Automatycznego Gromadzenia Danych w formie zbiorczej lub masowej.

7. Zobowiązujesz się, że zniszczysz wszystkie dane, które zgromadziłeś za pomocą Automatycznego Gromadzenia Danych na pisemny wniosek BioTrendy, i że poświadczysz takie zniszczenie pod karą krzywoprzysięstwa.

8. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że BioTrendy może odwołać dowolne zezwolenie udzielone w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i zobowiązujesz się natychmiast zaprzestać gromadzenia oraz wykorzystywania danych zebranych za pomocą Automatycznego Gromadzenia Danych po powiadomieniu o takim cofnięciu.

9. Zobowiązujesz się do rozliczenia wszystkich sposobów wykorzystania danych zebranych za pomocą Automatycznego Gromadzenia Danych w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania prośby od BioTrendy o takie rozliczenie.

10. Zobowiązujesz się, że nie będziesz obchodził żadnych środków wdrożonych przez BioTrendy, aby zapobiec naruszeniu niniejszych warunków.

11. Zobowiązujesz się, że nie naruszysz ograniczeń w żadnym nagłówku wykluczenia robota.

12. Zobowiązujesz się, że będziesz używać wyłącznie swojego prawdziwego adresu IP / tożsamości użytkownika i nie będziesz maskować swoich usług pod innym adresem IP / aplikacją kliencką (useragent) lub inną usługą.

13. Zobowiązujesz się, że nie przekażesz żadnego zatwierdzonego adresu IP ani aplikacji klienckiej (useragent) żadnej stronie / serwisowi bez wyraźnej pisemnej zgody BioTrendy.

14. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każde naruszenie niniejszych Warunków Automatycznego Gromadzenia Danych (WAGD) może skutkować natychmiastowym zablokowaniem dla Ciebie dostępu do wszystkich stron, produktów oraz usług BioTrendy. Przyjmujesz również do wiadomości i zgadzasz się, że jakiekolwiek naruszenie lub zagrożenie naruszeniem niniejszych Warunków Automatycznego Gromadzenia Danych (WAGD) mogące spowodować nieodwracalną szkodę, będzie wiązać się z dochodzeniem przez BioTrendy odpowiedniego odszkodowania pieniężnego przed sądem.

15. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że właściwym federalnym sądem rejonowym do rozstrzygnięcia sporów będzie: Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Wyoming (United States District Court for the District of Wyoming) ze względu na siedzibe firmy Biotrendy w stanie Wyoming.

16. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Automatycznego Gromadzenia Danych (WAGD) oraz informacji przedstawionych w serwisie BioTrendy nie może być interpretowane jako przyznanie, bądź udzielenie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji, prawa do używania nazw handlowych, znaków towarowych, czy też znaków usługowych BioTrendy.